ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเลื่อยไฟฟ้าพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์ดูดฝุ่น จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

29/01/2552 : ธญา นิธิศวญานันท์