ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือแผงเซลล์แสงอาทิตย์รวมตุ้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุดรายละเอียดตามเอกสารแนบ29/01/2552 : ธญา นิธิศวญานันท์