ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพพื้นที่จำหน่ายอาหาร ประเภทก๋วยเตี๋ยว ข้าวซอย หรือขนมจีน

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพพื้นที่จำหน่ายอาหาร ประเภทก๋วยเตี๋ยว ข้าวซอย หรือขนมจีน ตั้งบัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ยื่นใบสมัครในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาราชการ คณะฯ จะดำเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. และประกาสรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

01/11/2562 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์