ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยนักเรียน นักศึกษา ไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

กองพัฒนานักศึกษา ขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยนักเรียน นักศึกษา ไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

18/02/2563 : ธญา นิธิศวญานันท์