ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบพลังงานสะอาด จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบพลังงานสะอาด จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/01/2564 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์