ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/01/2564 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์