ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

บพข เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) *โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564*

โดยมีกำหนดเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่ : วันที่ 22 มี.ค.64 ถึง 28 เม.ย. 64 (เวลา 17.00 น.)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8409

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โทรศัพท์ : 02-109-5432 ต่อ 874 อีเมล : pitcha.sin@nxpo.or.th (ดร.พิชชา สิงหพันธุ์)

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ให้ทำเรื่องแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. (ส่งให้งานบริหารงานวิจัยสถปล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันคือวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 )เพื่อเป็นเอกสารประกอบการกดรับรองต่อไป

30/03/2564 : ศิรินันท์ ภักดี