ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือแผงเซลล์แสงอาทิตย์รวมตู้ควบคุม (Control Box)พร้อมอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จำนวน 1 ชุด

ตามเอกสารแนบ

02/03/2552 : ธญา นิธิศวญานันท์