ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ครั้งที่ 02/2564

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกการให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง จำนวน 4 ร้าน ภายในโรงอาหาร ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสวัสดิการ ให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้มาติดต่อทั่วไป

ผู้สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาทำการ

ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือทางเว็บไซต์ www.arc.cmu.ac.th ข่าวประกวดราคา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ที่หน่วยพัสดุ โทร. 053-942812 ในวันและเวลาราชการ13/05/2564 : นันทพร พริ้วขำ