ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงพื้นที่สตูดิโอ 5 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงพื้นที่สตูดิโอ 5 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ได้ตั้งแต้วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กำหนดยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

27/05/2564 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์