ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

1. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ต่ำกว่า 3000 ANSI Lumens จำนวน 4 เครื่อง

2. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ต่ำกว่า 5000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่องตามเอกสารแนบ

04/03/2552 : ธญา นิธิศวญานันท์