ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 907,200.00 บาท (เก้าแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.cmu.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-942811 ในวันและเวลาราชการ23/08/2564 : นันทพร พริ้วขำ