ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1,495 รายการ

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1,495 รายการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดแนบท้าย

กำหนดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพัสดุ งานการเงิน กาารคลัง และพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 053-9427811,053942812

23/08/2564 : นันทพร พริ้วขำ