ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) งานปรับปรุงระบบกันน้ำรั่วซึมพื้นดาดฟ้าอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

12/03/2552 : ธญา นิธิศวญานันท์