ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

เอกสารรวบรวมรายชื่อวารสารที่มีข้อมูลในฐาน Scopus

งานบริหารงานวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รวบรวมรายชื่อวารสารที่มีข้อมูลในฐาน Scopus ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลและเป็นฐานข้อมูลแก่นักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากร ผู้สนใจ

23/12/2564 : ศิรินันท์ ภักดี