ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

รวบรวมรายชื่อวารสารที่มีข้อมูลในฐาน TCI (ระดับชาติ)

งานบริหารงานวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รวบรวมรายชื่อวารสารที่มีข้อมูลในฐาน TCI ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลแก่นักวิจัย คณาจารย์และบุคลากร ในการสืบค้นข้อมูล

23/12/2564 : ศิรินันท์ ภักดี