ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมด้วยกระบวนการประดิษฐ์และก่อสร้างจากหุ่นยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมด้วยกระบวนการประดิษฐ์และก่อสร้างจากหุ่นยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

28/12/2564 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์