ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564)

31/01/2565 : นันทพร พริ้วขำ