ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 256209/05/2565 : ธญา นิธิศวญานันท์