ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสวนาUD อยู่ใกล้ตัว TALK LIVE EP.5 การใช้หลัก UD ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

UD อยู่ใกล้ตัว TALK LIVE EP.5 การใช้หลัก UD ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

สามารถรับชมได้ทาง Facebook Live ที่เพจศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน - Universal Design Center CMU

19/07/2565 : ศิรินันท์ ภักดี