ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2566 ณ กรกฎาคม 2565

เรียน คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรทุกท่านงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการได้จัดทำตารางปฏิทินทุนที่เปิดรับในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 เนื่องจากเป็นช่วงเปิดรับทุนเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สะดวกต่อการติดตามและเตรียมตัวในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาค่ะ

ศิรินันท์ ภักดี

นักจัดการงานทั่วไป (บริหารงานวิจัย)

sirinant.pak@cmu.ac.th

053-94284319/07/2565 : ศิรินันท์ ภักดี