ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สู่งานวิชาการรับใช้สังคม รุ่นที่ 2

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม เชิญชวน

อาจารย์ นักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สู่งานวิชาการรับใช้สังคม รุ่นที่ 2

-

งบประมาณสนับสนุน 300,000 บาท / โครงการ

ในพื้นที่ตำบลท่าศาลา และตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

-

สามารถดูรายละเอียดโครงการ และเงื่อนไขการสมัคร ได้ที่ ตามลิงก์ที่แนบ

-

สามารถลงทะเบียน ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565

19/07/2565 : ศิรินันท์ ภักดี