ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ตามเอกสารแนบ

19/03/2552 : ธญา นิธิศวญานันท์