ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ สบว. จึงขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ความละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ นั้สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจ อนึ่ง สำหรับผู้ประสงค์ขอสมัครรับทุนทุกประเภท ให้จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติของหัวหน้าโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 (เวลาราชการ) เพื่อประกอบการกดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ต่อไป เนื่องจากระบบกำหนดให้มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติมดังลิงก์ที่แนบ

04/08/2565 : ศิรินันท์ ภักดี