ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

การยื่นข้อเสนอฯ : ผ่านระบบ NRIIS

ช่วงเวลารับข้อเสนอ : 8 สิงหาคม – 6 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.)รายละเอียดเพิ่มเติมดังลิงก์ที่แนบ

04/08/2565 : ศิรินันท์ ภักดี