ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญทุกท่านอบรม ฟรี มีใบประกาศ

EP 6 การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565รับสมัครถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

04/08/2565 : ศิรินันท์ ภักดี