ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้าน ววน.

สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้าน ววน.

​กรอบวงเงินสำหรับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00-12.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ที่ ID : 931 0918 1159

14/08/2565 : ศิรินันท์ ภักดี