ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

Update!! ประชาสัมพันธ์ปฏิทินทุนวิจัย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565)งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทำตารางปฏิทินทุนที่เปิดรับในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อให้นักวิจัยสะดวกต่อการติดตามและเตรียมตัวในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565)

23/08/2565 : ศิรินันท์ ภักดี