ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตราคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) อัตราเลขที่ EP310018 เงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่าน ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)สอบถามเพิ่มเติม 0-5394-2810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


12/10/2565 : กิรดา พุ่มพงษ์