ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง อัตราเลขที่ S4310003 เงินเดือน 12,690 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่าน ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

สอบถามเพิ่มเติม 0-5394-2810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

26/10/2565 : กิรดา พุ่มพงษ์