ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่หน่วยบุคคล สำนักงานคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดหน่วยงานอื่น จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน และเมื่อได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานแล้ว หัวหน้าส่วนงานที่สังกัดยินดีที่จะให้ตัดโอนอัตรามาสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติม 0-5394-2810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

04/11/2565 : กิรดา พุ่มพงษ์