ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินทุนวิจัย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565)

ด้วยงานบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดทำปฏิทินทุนวิจัย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565) เพื่อให้สะดวกต่อนักวิจัยในการทราบข่าวการเปิดรับทุนโครงการวิจัย

16/11/2565 : ศิรินันท์ ภักดี