ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินทุนวิจัย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565)


ด้วยงานบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดทำปฏิทินทุนวิจัย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565) เพื่อให้สะดวกต่อนักวิจัยในการทราบข่าวการเปิดรับทุนโครงการวิจัย

27/12/2565 : ศิรินันท์ ภักดี