ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ทุนสนับสนุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 256516/01/2566 : ธญา นิธิศวญานันท์