ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits CMU)

อาจารย์และบุคลากรทุกประเภท สามารถใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits) ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

-------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพ พ.ศ.2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2566 (ค่าสวัสดิการด้านสุขภาพ) พ.ศ.2566

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อสวัสดิการด้านสุขภาพ พ.ศ.2566

ข้อมูลเบื้องต้น การเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพ และ Flexible Benefits CMU

-------------------------------------------------

ระบบการเบิกสวัสดิการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ >> Flexible Benefits CMU


เลือกหัวข้อ เบิกสวัสดิการ >> กรอกข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐานการเบิกจ่าย >> จัดส่งใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่หน่วยการเงิน (คุณกาญจนา ศิริมงคลทรัพย์) >> มช.อนุมัติเงินเข้าบัญชีเงินเดือน

<< คลิป วิธีการเบิกสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ >>

ระบบการเบิกสวัสดิการ สำหรับข้าราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ และพนักงานส่วนงาน >> ระบบ E-ARCH CMU


เลือกหัวข้อ บริการ >> บริการต่างๆ >> สวัสดิการแบบยืดหยุ่น >> กรอกข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐานการเบิกจ่าย >> จัดส่งใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่หน่วยการเงิน (คุณเขมจิรา แดงอร่าม) >> รอบการเบิกจ่ายทุกไตรมาส

-------------------------------------------------

ใบเสร็จรับเงินประกอบการเบิกสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ประกอบด้วย
1. ชื่อ สถานที่ หรือที่ทำการของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
2 .เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ เลขประจำตัวประชาชนผู้ให้บริการ
3. ชื่อของพนักงานมหาวิทยาลัย
4. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
5. รายการแสดงการรับเงิน โดยมีการระบุรายละเอียดและจำนวนเงิน
6. จำนวนเงิน (ตัวเลขและตัวอักษร)
7. ลายมือชื่อผู้รับเงิน

หากใบเสร็จไม่เป็นไปตามที่กำหนด
ให้ผู้เบิกกรอกเอกสาร "ใบรับรองการจ่ายเงิน" เพื่อนำมาประกอบใบเสร็จรับเงิน (พร้อมแนบเอกสารเข้าไปในระบบ)

<< สรุปเอกสารและใบเสร็จที่ต้องจัดส่งในการเบิกแต่ละประเภท >>

-------------------------------------------------

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน
ด้านสุขภาพ
ตัวอย่าง ค่ารักษาพยาบาล
ตัวอย่าง ค่าทันตกรรม
ตัวอย่าง ค่าแก้ไขความผิดปกติของสายตา (ตัดแว่นสายตา)

ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
ตัวอย่าง การใช้บริการสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness)
ตัวอย่าง การสมัครแข่งขันกีฬา (วิ่ง)

ด้านสร้างเสริมบุคลิกภาพ
ตัวอย่าง ด้านบุคลิกภาพและใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

ด้านอื่นๆ
ตัวอย่าง การใช้บริการสปาหรือนวดแผนไทยและใบอนุญาตกิจการเพื่อสุขภาพ
ตัวอย่าง หนังสือรับรองการชำระค่าเบี้ยประกันภัย
ตัวอย่าง ใบสั่งยาของแพทย์

-------------------------------------------------

การบรรยายสร้างความเข้าใจด้านสวัสดิการ โดยกองบริหารงานบุคคล วันที่ 18 มกราคม 2566
Live ผ่าน facebook CMU HR: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-------------------------------------------------

คำถามที่พบบ่อย
(Q&A)


21/01/2566 : กิรดา พุ่มพงษ์