ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ร่าง ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานสร้างความสมดุลย์ของระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03/02/2566 : นันทพร พริ้วขำ