ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

แจ้งสถานะการดำเนินงานโครงการปรับปรุง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 โครงการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งการดำเนินงานโครงการปรับปรุงในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 โครงการ รายละเอียดดังนี้

1. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้าน BIM (Building Information Modeling) วงเงิน 867,000 บาท ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 66 - 24 พ.ค. 66 
2. โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่างและระบบระบายอากาศพื้นที่โรงอาหารและลานกิจกรรม วงเงิน 200,000 บาท ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. 66 - 27 เม.ย. 66
3. งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าลานจอดรถด้านทิศใต้อาคาร วงเงิน 300,000 บาทระหว่างวันที่ 20 มี.ค. 66 - 19 พ.ค. 66
4. งานปรับปรุงประตูรักษาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการออกแบบ วงเงิน 300,000 บาท (อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของงานพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง)
5. งานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานวิจัย เฟส 2 วงเงิน 500,000 บาท (อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของงานพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง)
6. งานปรับปรุงห้องบ่มเพาะนักศึกษาสำหรับการสร้างธุรกิจการออกแบบสถาปัตยกรรม วงเงิน 600,000 บาท (อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของงานพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง)
7. งานปรับปรุงห้องศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม วงเงิน 800,000 บาท (อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของงานพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง)
8. งานปรับปรุงห้องสำนักงานคณบดี วงเงิน 600,000 บาท (อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของงานพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง)
9. งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อสร้างความสมดุลย์ของระบบไฟฟ้า วงเงิน 8,000,000 บาท (อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของงานพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง)
10. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาออกแบบอุตสาหกรรม วงเงิน 10,000,000 บาท (อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของงานพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการอาคาร คุณสุรชัย (42829)02/03/2566 : วิภาดา อุนจะนำ