ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก (อาจารย์ที่ปรึกษา) และนางสาวนีรภางค์ เลาหวิรภาพ (นักศึกษาผู้วิจัย) ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมทุนมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 6607/03/2566 : ศิรินันท์ ภักดี