ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

สำนักงานบริหารงานวิจัย เชิญชวนรับฟังการประชุมถ่ายทอดนโยบายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (2566-2570) และชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานบริหารงานวิจัย เชิญชวนรับฟังการประชุมถ่ายทอดนโยบายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (2566-2570) และชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น.
onsite ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 300 ท่าน)
online (webinar) ผ่านระบบ zoom meeting (ไม่จำกัดจำนวน)

ขอความร่วมมือตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทาง google form: https://cmu.to/qU26T ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.

14/03/2566 : ศิรินันท์ ภักดี