ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

สำนักงานบริหารงานวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานบริหารงานวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 ดังนี้
1. ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ
2. ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (Targeted Research)
3. ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก (PM2.5 and other Pollutants Related NCDs from Field-to-Cell-to-Bedside (FCB))
4. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2566 โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการโดยตรงมาที่ Email: research.ora@cmu.ac.th พร้อมแนบไฟล์ประกอบที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขทุน

ดูรายละเอียดประกาศข้อเสนอโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ https://cmu.to/ugRxl

หมายเหตุ(!!!)
1. ขอให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุน แจ้งชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ และประเภททุนที่ประสงค์จะขอรับทุน ผ่านส่วนงานต้นสังกัด
2. ขอความร่วมมือส่วนงานต้นสังกัดจัดทำสรุปจำนวนการยื่นขอรับทุน แจ้งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัยเพื่อทราบและประกอบการตรวจสอบข้อเสนอโครงการในระบบต่อไป (สามารถดำเนินการผ่านระบบ CMU e-Document ได้)

15/03/2566 : ศิรินันท์ ภักดี