ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ขอเชิญชวนนักศึกษา บริษัท ผู้เช่าพื้นที่ ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญชวนนักศึกษา บริษัท ผู้เช่าพื้นที่ ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน โดยสามารถตอบได้ทาง https://cmu.to/CMUITAEIT2023 ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ16/03/2566 : วิภาดา อุนจะนำ