ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก (อาจารย์ที่ปรึกษา) และนางสาวนีรภางค์ เลาหวิรภาพ (นักศึกษาผู้วิจัย) เนื่องในโอกาสที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมทุนมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 66

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก (อาจารย์ที่ปรึกษา) และนางสาวนีรภางค์ เลาหวิรภาพ (นักศึกษาผู้วิจัย)
เนื่องในโอกาสที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมทุนมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 66
เรื่อง “การใช้ประโยชน์ร่วมสมัยของสถาปัตยกรรมล้านนา: ถอดบทเรียนจากโครงการฟื้นฟูอาคาร
บนถนนท่าแพ” จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Link : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11671


16/03/2566 : ศิรินันท์ ภักดี