ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก ร่วมกับคณะทำงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจช

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก ร่วมกับคณะทำงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์
เนื่องในโอกาสที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ปีงบประมาณ 2566

เรื่อง “ลำเหมืองที่หายไป… ว่าด้วยการพลิกฟื้นและจัดการทุนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากสายน้ำ” จากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

Link : https://www.nxpo.or.th/A/4312/

16/03/2566 : ศิรินันท์ ภักดี