ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินทุนวิจัย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566)

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินทุนวิจัย
ด้วยงานบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดทำปฏิทินทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2566
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566)
เพื่อให้สะดวกต่อนักวิจัยในการทราบข่าวการเปิดรับทุนโครงการวิจัย

17/03/2566 : ศิรินันท์ ภักดี