ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

CMU IDP (Individual Development Plan)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายในการจัดทำระบบการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Proactive Individual Development Plan) ผ่านระบบการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-Lifelong Education) เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย

1. สมรรถนะหลัก (General Competancy)
สมรรถนะพื้นฐานที่บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยต้องเรียนรู้ เพื่อเก็บเครดิตในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล จำนวน 4 หลักสูตร

- CMU-Integrity and Transparency หลักสูตรคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน รายละเอียดหลักสูตร

- Digital Literacy หลักสูตรการเรียนรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล รายละเอียดหลักสูตร

- E-CMU Core Value หลักสูตรค่านิยม E-CMU รายละเอียดหลักสูตร

- Business Acumen หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าในในองค์กร สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดหลักสูตร


----------- ** ขอความร่วมมือลงทะเบียนหลักสูตร 4 หลักสูตร ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ** -----------


ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร CMU IDP เลือกเข้าสู่ระบบ (หากยังไม่มีบัญชี ให้สมัครสมาชิก ตามข้อ 3)
คู่มือแนะนำการเข้าเรียนตามหลักสูตร CMU IDP

------------------------------------------------------------------------------------

2. สมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competancy)
สมรรถนะตามสายวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
สมรรถนะตามตำแหน่งงานบุคลากรสายปฏิบัติการ

------------------------------------------------------------------------------------

3. การสมัครสมาชิกระบบการศึกษาตลอดชีวิต CMU-Lifelong Education
เว็บไซต์ระบบการศึกษาตลอดชีวิต CMU-Lifelong Education
ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและตรวจสอบสิทธิ์

------------------------------------------------------------------------------------

4. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการอบรมในระบบ E-ARCHCMU
เมื่อท่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ แล้วขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลการอบรม พร้อมแนบใบประกาศนียบัตรในระบบ E-ARCHCMU
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการอบรม

สอบถามเพิ่มเติม
คุณณัฐณิชา ดวงดี 053-942805
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943695-6
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943115

22/03/2566 : กิรดา พุ่มพงษ์