ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

โครงการ ASEAN Data Science Explorer (ASEAN DSE) 2023

ด้วยมูลนิธิอาเซียนและองค์กร SAP เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ASEAN Data Science Explorer (ASEAN DSE) 2023 ซึ่งเป็นโครงการจัดการแข่งขันที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนอาเซียนมีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม SAP Analytics Cloud โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเป็นพื้นฐานในการระบุและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal: SDGs) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี ศึกษาในสถานศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาแบบเต็มเวลา โดยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คน ซึ่งทีมที่ชนะการแข่งขันรอบคัดเลือกจะได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://shorturl.asia/XOv57 และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยตรงได้ที่ www.aseandse.org ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566

24/03/2566 : ฉายนภา หนูจีนเส้ง