ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024

ตามหนังสือที่ อว 0202.3/ว4033 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024 ของมูลนิธิ The Matsumae International Foundation (MIF) จำนวน 10 ทุน ระยะเวลารับทุน 6 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน 2567 - มีนาคม 2568) ซึ่งมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566 และสามารถส่งใบสมัครได้ที่ application@mif-japan.org ความละเอียดตามหนังสือแนบ

หมายเหตุ :

1. นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม และการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มูลนิธิฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น (arrival fund) บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ (ไทย-ญี่ปุ่น) ประกันการเดินทางระหว่างประเทศและการทัศนศึกษาในญี่ปุ่น

24/03/2566 : ฉายนภา หนูจีนเส้ง