ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2566
ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11680
โดยสามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติใน 4 ประเภทรางวัล ดังนี้
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
- นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย
- เป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่อง
- มีจริยธรรมของนักวิจัย
- ได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ
2. รางวัลผลงานวิจัย
- นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย
- ผลงานไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/ประกาศนียบัตร
- ทำการศึกษาวิจัยในประเทศ/ต่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
- เป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย
- ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ
3. รางวัลวิทยานิพนธ์
- นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย
- เป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
- ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี
- ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ
4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
- นักประดิษฐ์ที่มีสัญชาติไทย
- เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม
วิทยาการต่าง ๆ
- เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
- เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
????สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช.
โทรศัพท์ 0 2579 1370 - 9 ต่อเบอร์ผู้ประสานงาน ดังที่ปรากฎด้านล่าง
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผู้ประสานงาน กนกพร โทร. 525 E-mail : researcheraward.rekm@nrct.go.th
2. รางวัลผลงานวิจัย ผู้ประสานงาน พสุธา โทร. 507 E-mail : researchworkaward.rekm@nrct.go.th
3. รางวัลวิทยานิพนธ์ ผู้ประสานงาน อรพินท์ โทร. 525 E-mail : dissertationaward.rekm@nrct.go.th
4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ผู้ประสานงาน กรกช โทร. 532 E-mail : inventionaward.rekm@nrct.go.th

27/03/2566 : ศิรินันท์ ภักดี