ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์ เนื่องในโอกาสที่ ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์ เนื่องในโอกาสที่ ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

10/04/2566 : ศิรินันท์ ภักดี