ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

>> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564

>> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565

>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565

<< สรุปข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการ คลิกที่นี่ >>

---------------------------------------------------------------

- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลนะดับชาติและระดับนานาชาติสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
- ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยเเพร่
- ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง การประเมินเพื่อตรวจสอบและรับรอง การเผยแพร่คุณภาพผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ หรือตำรา
- คู่มือ การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ
- ตัวอย่างการจัดเตรียมผลงานในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

---------------------------------------------------------------

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
- ค้นหาข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ

---------------------------------------------------------------

เอกสารแบบฟอร์ม
- แนวปฏิบัติการจัดทำแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 26 ธันวาคม 2566
- แบบฟอร์มแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามข้อบังคับการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
- ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
- แบบประเมินผลการสอน
- แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน-เอกสารคำสอน

---------------------------------------------------------------

คู่มือสำหรับผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน
- คู่มือสำหรับผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้านการสอน
- คู่มือสำหรับผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้านนวัตกรรม
- คู่มือสำหรับผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
- คู่มือสำหรับผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

---------------------------------------------------------------

<< ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>

---------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม
งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล โทร.053-941116


17/05/2566 : กิรดา พุ่มพงษ์